Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bác Ái Long Thành Bản đồ Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bình Sơn Long Thành Bản đồ Xã Bình Sơn, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Cẩm Đường Long Thành Bản đồ Xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hiền Đức Long Thành Bản đồ Ấp Hiền Ðức, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hiền Hòa Long Thành Bản đồ p Hiền Hòa, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hiền Phước Long Thành Bản đồ Phước Thái, Huyện Long Thành, Tình Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Liên Kim Sơn Long Thành Bản đồ K. Liên Kim Sơn, Ttr. Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Long Đức Long Thành Bản đồ Ấp Long Ðức 1, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Long Thành Long Thành Bản đồ Ấp Phước Thuận, Ttr. Long Thành, Ðồng Nai

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

05:00

07:00

17:00

Minh Long Long Thành Bản đồ Xã Bình An , Huyện Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Phaolô Long Thành Bản đồ Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Phước Bình Long Thành Bản đồ Ấp 7, xã Phước Bình, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Sĩ Phước Long Thành Bản đồ Ðội 3, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Tân Cang Long Thành Bản đồ Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Tân Hiệp Long Thành Bản đồ Xã Tân Hiệp, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Thái Lạc Long Thành Bản đồ Ấp 4, xã Long An, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Thành Đức Long Thành Bản đồ Ấp Suối Trầu 1, Bình Sơn, Long Thành, Ðồng Nai.

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

05:00

17:30

05:00

07:00

Thánh Linh Long Thành Bản đồ Ấp 2, Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

17:00

05:00

05:00

18:00

05:00

07:30

Thành Tâm Long Thành Bản đồ ấp 3 xã Suối Trầu huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

18:00

05:00

17:00

Thành Tín Long Thành Bản đồ Suối Quýt, xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

04:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

17:30

05:00

17:00

« 1 2
Tổng cộng: 29