THÔNG TIN & GIỜ LỄ GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Giáo hạt Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bác Ái Long Thành Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Bình Sơn Long Thành Xã Bình Sơn, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Bản đồ
Cẩm Đường Long Thành Xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Hiền Đức Long Thành Ấp Hiền Ðức, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Hiền Hòa Long Thành p Hiền Hòa, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Hiền Phước Long Thành Phước Thái, Huyện Long Thành, Tình Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Liên Kim Sơn Long Thành K. Liên Kim Sơn, Ttr. Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Long Đức Long Thành Ấp Long Ðức 1, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Long Thành Long Thành Ấp Phước Thuận, Ttr. Long Thành, Ðồng Nai

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

05:00

07:00

17:00

Bản đồ
Minh Long Long Thành Xã Bình An , Huyện Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Phaolô Long Thành Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Phước Bình Long Thành Ấp 7, xã Phước Bình, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Sĩ Phước Long Thành Ðội 3, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Bản đồ
Tân Cang Long Thành Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Tân Hiệp Long Thành Xã Tân Hiệp, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Thái Lạc Long Thành Ấp 4, xã Long An, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Thành Đức Long Thành Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Thánh Linh Long Thành Ấp 2, Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

17:00

05:00

05:00

18:00

05:00

07:30

Bản đồ
Thành Tâm Long Thành ấp 3 xã Suối Trầu huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

18:00

05:00

17:00

Bản đồ
Thành Tín Long Thành Suối Quýt, xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

04:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

17:30

05:00

17:00

Bản đồ
« 1 2
Tổng cộng: 29