Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Đan-Kar Túc Trưng Bản đồ Ấp Hiệp Nghĩa, Thị Trấn Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Định Quán Túc Trưng Bản đồ Ttr. Ðịnh Quán, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Đức Thắng Túc Trưng Bản đồ Ấp Ðức Thắng 2, xã Túc trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Gia Canh Túc Trưng Bản đồ Xã Gia Canh, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Hiệp Nhất Túc Trưng Bản đồ Ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Na

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

16:30

La Ngà Túc Trưng Bản đồ Ấp 1, xã Phú Ngọc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

16:30

17:00

04:30

07:00

16:30

19:00

Nagoa Túc Trưng Bản đồ Xã Suối Nho, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Ngọc Thanh Túc Trưng Bản đồ Xã Ngọc Thanh, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Phú Dòng - Chúa Cứu Thế Túc Trưng Bản đồ

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Phú Hòa Túc Trưng Bản đồ Ấp Tân Lập, xã Phú Túc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Phú Thiện Túc Trưng Bản đồ Xã La Ngà, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Suối Nho Túc Trưng Bản đồ Ấp 4, xã Suối Nho, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

16:30

Tam Phú Túc Trưng Bản đồ Ấp Ðồn Ðiền, xã Túc Trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Thánh Mẫu Túc Trưng Bản đồ Ấp Tam Bung, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

16:30

Thống Nhất Túc Trưng Bản đồ Ấp Thống Nhất, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Túc Trưng Túc Trưng Bản đồ Ấp Thái Hòa 1, xã Phú Túc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Vĩnh An Túc Trưng Bản đồ 15/2 Vĩnh An, Xã La Ngà, Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Dưng Túc Trưng Bản đồ Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân hoa Túc Trưng Bản đồ Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hoa - Định Quán

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

05:45

17:30

06:30

17:00

Xuân Kiên Túc Trưng Bản đồ Ấp 8, Xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

« 1 2
Tổng cộng: 24