THÔNG TIN & GIỜ LỄ GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Giáo hạt Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bình An Tân Mai KP. 2, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

Bản đồ
Bùi Đức Tân Mai KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:00

04:30

06:15

18:15

Bản đồ
Bùi Hiệp Tân Mai 137/32 KP1 F Tam Hiệp TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:00

17:15

04:00

04:00

17:15

04:00

17:30

04:00

17:30

04:00

04:00

05:45

17:00

Bản đồ
Bùi Hưng Tân Mai KP. 9, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Bùi Thái Tân Mai KP. 2, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

17:30

04:20

06:30

16:00

18:30

Bản đồ
Bùi Thượng Tân Mai 5/9 KP. 2, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

04:15

04:15

04:15

17:00

04:15

04:15

17:30

04:00

16:30

Bản đồ
Bùi Vĩnh Tân Mai KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Đaminh Tân Mai 18/1 KP. 5, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Gia Viên Tân Mai KP. 5, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

18:00

04:45

07:00

16:00

17:30

Bản đồ
Long Bình Tân Mai Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Micae Tân Mai Trần Quốc Toản, Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Phanxicô Tân Mai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Tân Lộc Tân Mai KP. 1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Tân Mai Tân Mai 15-1053 đường Huỳnh Văn Hớn, Khu phố 5, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

04:10

05:10

18:00

04:10

05:10

18:00

04:10

05:10

18:00

04:10

05:10

18:00

04:10

05:10

18:00

04:10

05:10

17:30

19:00

04:15

05:35

07:00

16:00

18:00

Bản đồ
Thánh Giuse Tân Mai Tổ 28, khu phố 3 phường Bình Đa Biên Hòa Đồng Nai

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

06:15

17:15

Bản đồ
Thiên Triều Tân Mai KP. 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Trinh Vương Tân Mai P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Xuân Hòa Tân Mai KP. 7, P. tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

05:45

19:00

06:30

17:00

Bản đồ
Tổng cộng: 18