Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bình An Tân Mai Bản đồ KP. 2, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

Bùi Đức Tân Mai Bản đồ KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:15

18:30

Bùi Hiệp Tân Mai Bản đồ 137/32 KP1 F Tam Hiệp TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:00

17:15

04:00

04:00

17:15

04:00

17:30

04:00

17:30

04:00

04:00

05:45

17:00

Bùi Hưng Tân Mai Bản đồ KP. 9, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bùi Thái Tân Mai Bản đồ KP. 2, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

17:30

04:20

06:30

16:00

18:30

Bùi Thượng Tân Mai Bản đồ 5/9 KP. 2, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

04:15

04:15

04:15

17:00

04:15

04:15

17:30

04:00

16:30

Bùi Vĩnh Tân Mai Bản đồ KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Đaminh Tân Mai Bản đồ 18/1 KP. 5, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

16:00

18:00

Gia Viên Tân Mai Bản đồ KP. 5, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

18:00

04:45

07:00

16:00

17:30

Long Bình Tân Mai Bản đồ Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Micae Tân Mai Bản đồ Trần Quốc Toản, Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Phanxicô Tân Mai Bản đồ 102, tổ 20, Kp2A, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

05:00

17:30

19:00

Lễ An táng: 04:30 AM
Tân Lộc Tân Mai Bản đồ KP. 1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Tân Mai Tân Mai Bản đồ 15-1053 đường Huỳnh Văn Hớn, Khu phố 5, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

04:10

05:10

18:00

04:10

05:10

18:00

04:10

05:10

18:00

04:10

05:10

18:00

04:10

05:10

18:00

04:10

05:10

17:30

19:00

04:15

05:35

07:00

16:00

18:00

Thánh Giuse Tân Mai Bản đồ Tổ 28, khu phố 3 phường Bình Đa Biên Hòa Đồng Nai

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

06:15

17:15

Thiên Triều Tân Mai Bản đồ KP. 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Trinh Vương Tân Mai Bản đồ P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Hòa Tân Mai Bản đồ KP. 7, P. tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

05:45

19:00

06:30

17:00

Tổng cộng: 18